prodej autentických i univerzálních náhradních dílů a pneumatik

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Provozovatel internetového obchodu

Provozovatelem internetového obchodu AUTOKUTIL.cz je pan Libor Franěk, fyzická osoba podnikající dle živnostens­kého zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, identifikační číslo 75681617. Úřadem evidence příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona je Městský úřad Pohořelice. Další údaje jsou k dispozici na stránce provozovatel.

Popis činnosti

Na základě živnostenského oprávnění k velkoobchodu a maloobchodu a dále zprostředkování obchodu a služeb se internetový obchod AUTOKUTIL.cz zabývá prodejem náhradních dílů a příslušenství pro motorová vozidla.

Vymezení základních pojmů

V souladu s terminologií použitou v Občanském zákoníku bude v tomto textu kupující, tedy zákazník, nadále označován jako spotřebitel a prodávající, tedy provozovatel internetového obchodu, jako dodavatel.


Objednávka

Objednání zboží

Zboží je možné objednávat prostřednictvím objednacího formuláře internetového obchodu. Pokud se však spotřebiteli z jakéhokoliv důvodu nepodaří zboží objednat přímo, pak je možné objednávku zaslat jako běžný e-mail na adresu dodavatele info@autokutil.cz. V tomto e-mailu spotřebitel uvede přesné názvy zboží, počty objednaných kusů, přesnou adresu, na kterou má být zboží doručeno, a dále telefonní číslo pro ověření objednávky.

Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených v objednacím formuláři. Po obdržení objednávky dodavatel bez odkladu odešle spotřebiteli potvrzení o jejím přijetí.

Kupní smlouva

Pro objednávky odeslané prostřednictvím objednacího formuláře internetového obchodu AUTOKUTIL.cz a pro objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty platí následující ustanovení:

 • všechny spotřebitelem odeslané a zpětně potvrzené objednávky jsou považovány za závazné;
 • odeslaná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy učiněný spotřebitelem a doručený dodavateli;
 • potvrzením objednávky dodavatelem je kupní smlouva považována za uzavřenou;
 • předmětem kupní smlouvy je jen zboží výslovně uvedené v objednávce.

Povinnosti dodavatele

Dodavatel se zavazujeme dodat:

 • druh a množství zboží za kupní cenu a za platebních podmínek, které platily v den odeslaní objednávky;
 • zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území EU;
 • zboží, které bude vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Dodavatel neodpovídá za:

 • opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou, nebo přepravní službou;
 • opožděnou dodávku zboží zaviněnou nesprávně udanou adresou příjemce;
 • za poškození zásilky zaviněné poštou nebo jinou přepravní službou;
 • případné nedodání zboží, které bylo způsobeno vinou výrobce v důsledku jakéhokoliv omezení dodávek, zastavení výroby, anebo jiných nepředvídatelných překážek.

Povinnosti spotřebitele

Spotřebitel se zavazuje:

 • jím objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad to bezodkladně oznámit dodavateli;
 • v souladu s platebními podmínkami zaplatit za zboží kupní cenu ve stanovené výši platné v den odeslání objednávky.

V případě, že si spotřebitel objednané zboží nepřevezme, dodavatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si spotřebitel zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení výrobku, pak je povinen uhradit náklady jak prvního, tak i opakovaného doručení výrobku.

Ceny zboží

Ceny zboží na stránkách internetového obchodu AUTOKUTIL.cz jsou uváděny včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a eventuální změny cen, v případě značných výkyvů měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců nebo ostatních subdodavatelů výrobků.

Dokladem o prodeji zboží je faktura, která je přiložena u každé zásilky, a která slouží současně jako dodací a záruční list. K ceně zboží se přičítají náklady na dodání (viz platební podmínky).

Odstoupení od smlouvy

Nákup přes internet přináší vedle nesporných výhod i určité nevýhody proti nákupu v běžném obchodě. Přes velké množství uváděných údajů a informací, nemá spotřebitel možnost si nabízené zboží prohlédnut. Dodatečně pak může zjistit, že mu objednané zboží nevyhovuje případně se může při vyplňování objednávky zmýlit.

Z uvedených důvodů má spotřebitel právo objednávku zrušit (odstoupit od smlouvy) bez uvedení důvodu. Musí tak ale učinit nejpozději během 24 hodin po odeslání objednávky. Zprávu o odstoupení od smlouvy spotřebitel bez odkladu sdělí dodavateli, a to buď telefonicky na číslo +420 607 913 027, nebo e-mailem na adresu info@autokutil.cz. Dodavatel obratem zašle spotřebiteli potvrzení o zrušení objednávky.

Od smlouvy nelze odstoupit:

 • požádá-li spotřebitel, aby objednané zboží bylo vyexpedováno nebo předáno dopravci neprodleně týž pracovní den;
 • v ostatních případech uvedených v Občanském zákoníku.

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se spotřebitelem objednané zboží již nevyrábí nebo byly přerušeny, zastaveny případně ukončeny dodávky objednaného zboží do České republiky.


Dodací podmínky

Termín dodávky

Standardní dodací lhůta jsou 2 pracovní dny, nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Je však důležité v objednacím formuláři vyplnit e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby mohl dodavatel spotřebitele informovat o stavu odbavení objednávky. Spotřebiteli pak bude oznámeno, kdy byla jeho objednávka odeslána a také pod jakým podacím číslem.

Pokud spotřebitel neobdrží zásilku během jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy byl dodavatelem vyrozuměn o odeslání zásilky, pak tuto skutečnost neprodleně oznámí dodavateli buď telefonicky nebo e-mailem. V případě, že objednané zboží nebude možné doručit dle výše uvedené dodací lhůty, oznámí dodavatel spotřebiteli nový předpokládaný termín dodání. V takovém případě si dodavatel vyžádá souhlas spotřebitele. Dodací lhůta může být vzhledem k okolnostem prodloužena, když je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými dodavatelem (zpoždění zásilky, ztráta zásilky atd.).

Pokud si spotřebitel objedná zboží, které výrobce nebo distributor z jakýchkoliv důvodů stáhnul z prodeje, a včas to neoznámil dodavateli, bude po zjištění této skutečnosti spotřebitel neprodleně informován (e-mailem, případně telefonicky).

Způsob dodávky

Objednané zboží dodavatel zašle spotřebiteli přepravní službou GP případně PPL na dobírku, nebo fakturu. U každé objednávky je přiložena faktura, která slouží současně jako dodací list.

Zboží je možné také vyzvednout osobně v prodejně AUTOKUTIL:

Ondráčkova 134, Brno-Líšeň 628 00 (areál AUTOSTOP)

Chce-li si spotřebitel vyzvednout zboží osobně, pak musí o tomto záměru informovat dodavatele v objednávce!


Platební podmínky

Platba

Objednané zboží bude spotřebiteli zasláno prostřednictvím dopravní společnosti GP nebo PPL jako doporučená zásilka s dobírkou. Platba tedy proběhne v hotovosti při převzetí zásilky.

Poštovné

V případě, že je zásilka doručována na území České republiky činí poplatek za doručení 100 Kč včetně DPH. Pokud si spotřebitel objedná zboží za více než 5000 Kč včetně DPH, pak hradí náklady na doručení dodavatel.

Má-li být zboží doručeno mimo území České republiky, ale do sousední členské země Evropské Unie (Slovensko, Polsko, Rakousko nebo Německo), činí poplatek za doručení 200 Kč včetně DPH. Pokud si zahraniční spotřebitel z uvedené členské země EU objedná zboží za více než 8000 Kč včetně DPH, hradí náklady na doručení dodavatel.

V případě doručení zásilky mimo sousední státy EU nebo mimo Evropskou Unii budou náklady na doručení stanoveny individuálně, dle místa dodání, které určí spotřebitel. O výši tohoto poplatku bude dodavatel informovat spotřebitele v procesu potvrzení objednávky.


Záruka a reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky je spotřebitel povinen na místě zkontrolovat, zda zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (roztrhaný obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) dodavatel doporučuje, aby spotřebitel zásilku nepřebíral a neprodleně jej o této skutečnosti informoval telefonicky na čísle +420 607 913 027 nebo e-mailem na adrese info@autokutil.cz. V takovém případě pošle dodavatel zásilku novou, protože mohlo dojít k poškození zásilky nevhodnou manipulací cizí osobou.

Záruční doba

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji zboží je faktura, která slouží současně jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná plynout okamžikem převzetí zboží spotřebitelem. V případě, že povaha zboží vyžaduje odbornou montáž, začne záruční doba běžet až ode dne montáže.

Záruka se nevztahuje:

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • na vady, pro které byla u zboží prodaného za nižší cenu tato nižší cena sjednána;
 • na zboží, které spotřebitel neužívá řádně nebo užívá v rozporu s účelem, kterému zboží slouží;
 • na zboží, které bylo poškozeno v důsledku neodborné montáže.

Reklamace

Reklamované zboží si musí spotřebitel demontovat a následně dopravit dodavateli na vlastní náklady! V případě reklamace, nebude tato práce hrazena. S těmito podmínkami spotřebitel souhlasí a bere je na vědomí při objednání zboží.

Reklamace se vztahuje výhradně:

 • na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly nalezeny po dodávce zboží, nebo v průběhu jeho používání.

Reklamace se nevztahuje:

 • na chyby způsobené uživatelem v průběhu běžného užívání zboží;
 • na zboží, u něhož není doložen dokladu o nákupu;
 • na zboží, které bylo používáno a při jehož reklamaci nebude doloženo potvrzení o odborné montáži.

Postup při reklamaci

Práva a povinnosti smluvních stran při uplatnění reklamace jsou popsána v reklamačním řádu. Při uplatnění reklamace použije spotřebitel standardní reklamační protokol dodavatele.


Závěrečná ustanovení

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Spotřebitel závazným objednáním zboží prostřednictvím objednávkového formuláře uděluje provozovateli internetového obchodu souhlas ke shromaždování osobních údajů. Spotřebitel má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Provozovatel internetového obchodu AUTOKUTIL.cz prohlašuje, že poskytuje všechny své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje spotřebitele budou použity pouze pro poskyto­vání konkrétní spotřebitelem vyžádané služby. Osobní údaje spotřebitele nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Zákony upravující uzavírání spotřebitelské nebo obchodní smlouvy

Úplná znění všech platných zákonů, lze nalézt na portálu veřejné správy České republiky.

Významnou zákonnou normou pro elektronické obchodování byl zákon 367/2000 Sb., kterým se novelizoval starý Občanský zákoník (40/1964 Sb.) z hlediska pravidel uzavírání smluv při použití tzv. prostředků komunikace na dálku. Samotný Občanský zákoník byl však od té doby nejméně třicetkrát novelizován. Od 1.ledna 2014 však platí zcela nový Občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.).

Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mimo jiné upravuje povinnosti prodávajícího při nakládání s osobními údaji kupujících. Pokud si však zákazník vyzvedne zboží přímo v naší kamenné prodejně na výše uvedené adrese, potom nejsou jeho osobní data vůbec potřebná.

Související dokumenty


Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AUTOKUTIL.cz platí od 1.1.2014.

iLP © 2010-2014